Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u povijesne, statističke ili znanstvene svrhe, uz uvjet poduzimanja odgovarajućih zaštitnih mjera. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime:  Sandra Ardalić

Adresa: Trg sv. Nikole 5, 22305 Kistanje 

Tel.: 022/763-055 

E-mail: opcina-kistanje@si.t-com.hr  


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini
 2. Prve izmjene plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017. sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu
 3. Prve izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017. godini
 4. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Kistanje za 2017. godinu
 5. Strategija integralnog razvoja općine Kistanje za period 2017-2020.g.
 6. Akcijski plan Općine Kistanje za period 2017-2020.g.
 7. Odluka o raspodjeli rezultata za 2016. godinu
 8. Godišnji obračun Proračuna Općine Kistanje za 2016. godinu
 9. Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje
 10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje siječanj - prosinac 2016. godine
 11. Plan zaštite od požara Općine Kistanje
 12. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kistanje
 13. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2017. do 2022. godine
 14. Odluka o načinu raspolaganja, korištenja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Općine Kistanje
 15. Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Kistanje za postavljanje privremenih objekata
 16. III. izmjene i dopune Proračuna Općine Kistanje za 2017. godinu
 17. Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području općine Kistanje u 2017. godini
 18. Treće izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 19. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2017. godinu
 20. Druge Izmjene i dopune Programa socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017. godinu
 21. Treće Izmjene plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godin
 22. Plan razvojnih programa Općine Kistanje za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu
 23. Prijedlog Odluke o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja za 2017. godinu
 24. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kistanje za 2018. godinu
 25. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2018.godinu
 26. Četvrte Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godini
 27. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2018. godinu
 28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Kistanje
 29. Četvrte Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina na području Općine Kistanje u 2017.godini
 30. Četvrte Izmjene Plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2017. godinu sa projekcijom za 2018. i 2019. godinu
 31. Prijedlog Odluke o provedbe aktivnosti pod nazivom „Radionice za djecu“ u Općine Kistanje za 2018. godinu
 32. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2018. godini
 33. Prijedlog Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2018.godinu
 34. IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kistanje za 2017. godinu
 35. Prve izmjene Programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2017. godinu
 36. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj 2018. godinu
 37. Prijedlog Proračuna Općine Kistanje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 38. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 39. Treće Izmjene i dopune Programa socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.godinu
 40. Prijedlog Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2018. godinu
 41. Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Građevinski radovi na Izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra - inkubatora „Krka“ Kistanje u Kistanju
 42. Strategija upravljanja imovinom Općine Kistanje 2016. - 2019.