Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Kistanje

  Kontakt podaci
  Općina Kistanje
  Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje
  OIB: 41783102203
  022/763-055
   opcina-kistanje@si.t-com.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime:  Sandra Ardalić

Adresa: Trg sv. Nikole 5, 22305 Kistanje 

Tel.: 022/763-055 

E-mail: opcina-kistanje@si.t-com.hr  


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Kistanje
 2. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Kistanje
 3. Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Kistanje
 4. Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Kistanje
 5. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje
 6. Pravilnik o financiranju programa, projekata i aktivnosti udruga koje djeluju na području Općine Kistanje
 7. Prijedlog Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
 8. Program javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2019. godini
 9. Odluka o provedbi aktivnosti pod nazivom "Radionice za djecu" u Općini Kistanje za 2019. godinu
 10. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
 11. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu
 12. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 13. Program javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2019. godinu
 14. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 15. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2019. godinu
 16. Program javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2019. godinu
 17. Plan razvojnih Programa Općine Kistanje za 2019.godinu sa projekcijom za 2020. i 2021.godinu
 18. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj - srpanj 2019.g.