Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Rakovica

  Kontakt podaci
  Općina Rakovica
  Rakovica 6, 47245 Rakovica
  OIB: 32809923710
  047 784 011
  opcina.rakovica@ka.t-com.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Slavica Vuković

Adresa: Rakovica 6, 47245 Rakovica

Tel.: 047 784 006

E-mail: slavica.vukovic@rakovica.hr


Pravni okvir Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rakovica
 2. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Korana“
 3. Odluka o porezima Općine Rakovica
 4. Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2017. godini
 5. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2017. godini
 6. Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica
 7. Odluka o osnivanju savjeta mladih Općine Rakovica
 8. I. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
 9. Odluka o promjeni visine obveze sufinanciranja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica
 10. Program o Izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2017. godine.
 11. Program o Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2017. godini
 12. Plan gospodarenja otpadom Općine Rakovica za razdoblje 2017.-2022. godine
 13. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu
 14. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu
 15. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Turističke zone Nova Kršlja (turističko naselje)
 16. Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2018. godinu
 17. Socijalni Program Općine Rakovica za 2018. godinu
 18. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2018. godinu
 19. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 20. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2018. godinu
 21. Program gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 22. Plan nabave Općine Rakovica za 2018. godinu
 23. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2018. godini
 24. Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2018. godini
 25. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018. godini
 26. Odluka o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini
 27. Program financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2018. godini
 28. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2018. godinu
 29. Program utroška boravišne pristojbe za 2018. godinu
 30. 4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2017. godinu