Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Rakovica

  Kontakt podaci
  Općina Rakovica
  Rakovica 6, 47245 Rakovica
  OIB: 32809923710
  047 784 011
  opcina.rakovica@ka.t-com.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Slavica Vuković

Adresa: Rakovica 6, 47245 Rakovica

Tel.: 047 784 006

E-mail: slavica.vukovic@rakovica.hr


Pravni okvir Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu, po smještajnoj jedinici u kamp odmorištu i smještajnoj jedinici robinzonskog turizma
 2. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
 3. Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području općine Rakovica
 4. Odluka o javnim zelenim površinama
 5. Odluka o uređenju i održavanju naselja
 6. Odluka o autotaksi prijevozu
 7. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
 8. Odluka o komunalnom redu
 9. Odluka o izgledu i sadržaju službene iskaznice, značke te izgledu službene odore komunalnog redara
 10. Prve Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu
 11. Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Općine Rakovica od 2019. do 2020. godine
 12. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 13. Program o izmjenama Socijalnog programa općine Rakovica za 2019. godinu
 14. Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine
 15. Odluka o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Irinovac
 16. Odluka o raspolaganju nekretninama u Poduzetničkoj zoni Grabovac
 17. Program poticanja i razvoja poduzetništva na području općine rakovica u 2019.godini
 18. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2019. godini
 19. Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2019. godini
 20. Plan izvanrednog-pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020. godine u Općini Rakovica
 21. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Općine Rakovica za razdoblje 2019.-2024. godine
 22. Strategija razvoja turizma Općine Rakovica od 2019. do 2024. godine
 23. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu
 24. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
 25. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2020. godinu
 26. Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za period 2019. godine
 27. Program o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine
 28. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Drežničko Selište – Čatrnja i s tim povezanih V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica
 29. Odluka o izradi Odluke o VI. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Rakovica
 30. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 31. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata
 32. Odluka o izmjenama Odluke o uređenju i održavanju naselja
 33. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstanoj cesti u k. o. Rakovica 1
 34. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova dnevnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola
 35. Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Rakovica
 36. Program utroška turističke pristojbe za 2020. godinu
 37. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2020. godinu
 38. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2020. godinu
 39. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini
 40. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
 41. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Rakovica u 2020. godini
 42. Socijalni Program Općine Rakovica za 2020. godinu
 43. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2020. godini
 44. Program financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2020. godini
 45. Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu
 46. Odluka o izmjeni Plana izvanrednog-pojačanog održavanja asfaltnih i makadamskih prometnica u periodu 2019. i 2020. godine u Općini Rakovica
 47. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 48. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu
 49. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2020. godinu
 50. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
 51. Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2019. godine
 52. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini
 53. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Rakovica za 2019. godinu
 54. Program o izmjenama Socijalnog programa općine Rakovica za 2019. godinu
 55. Program o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
 56. Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
 57. Programa o izmjeni programa financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine rakovica u 2019. godini
 58. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2019. godinu
 59. Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad vijećnicima, članovima radnih tijela i službenicima upravnih tijela Općine Rakovica
 60. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2019. godinu
 61. Program o izmjenama Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Rakovica u 2019. godini
 62. Program o izmjenama Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2019. godini
 63. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja otpada na području Općine Rakovica
 64. Program o izmjenama Socijalnog programa općine Rakovica za 2019. godinu