Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Rakovica

  Kontakt podaci
  Općina Rakovica
  Rakovica 6, 47245 Rakovica
  OIB: 32809923710
  047 784 011
  opcina.rakovica@ka.t-com.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Slavica Vuković

Adresa: Rakovica 6, 47245 Rakovica

Tel.: 047 784 006

E-mail: slavica.vukovic@rakovica.hr


Pravni okvir Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga
 2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Rakovica
 3. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Rakovica
 4. Statut Općine Rakovica
 5. Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica
 6. Osnove pravila Mjesnih odbora
 7. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu
 8. Program o izmjenama Programa utroška turističke pristojbe za 2020. godinu
 9. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
 10. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2020. godine
 11. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2020. godinu
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
 13. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
 14. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu
 15. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Rakovica za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
 16. Krovni interpretacijski plan „Dodir civilizacija“
 17. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu
 18. II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Rakovica za 2020. godinu
 19. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2020. godinu
 20. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
 21. Program o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture za period 2020. godine.
 22. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godinu
 23. Program o izmjenama Socijalnog programa općine Rakovica za 2020. godinu
 24. Program o izmjenama Programa utroška turističke pristojbe za 2020. godinu
 25. Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
 26. Program utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2021. godini
 27. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2021. godinu
 28. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2021. godinu
 29. Program financiranja izrade prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2021. godini
 30. Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini
 31. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2021. godinu
 32. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Rakovica u 2021. godini
 33. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
 34. Socijalni Program Općine Rakovica za 2021. godinu
 35. Program utroška turističke pristojbe za 2021. godinu
 36. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
 37. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini
 38. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2021. godinu
 39. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2021. godinu
 40. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Rakovica za 2020. godinu
 41. Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
 42. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
 43. Program o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
 44. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2020. godini
 45. Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica u 2020. godini
 46. Program o izmjeni Programa financiranja i izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2020,. godini
 47. Program o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2020. godinu
 48. Program o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2020. godinu
 49. Program o izmjenama Programa utroška turističke pristojbe za 2020. godinu