Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Rakovica

  Kontakt podaci
  Općina Rakovica
  Rakovica 6, 47245 Rakovica
  OIB: 32809923710
  047 784 011
  opcina.rakovica@ka.t-com.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Mihaela Stepić

Adresa: Rakovica 6, 47245 Rakovica

Tel.: 00385 (0)47 784 006

E-mail: mihaela.stepic@rakovica.hr


Pravni okvir Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
 2. Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Općine Rakovica
 3. Odluka o uključivanju Općine Rakovica u provedbeni program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS)
 4. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2022. godinu
 5. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Rakovica za 2022. godinu
 6. Odluka o načinu obavljanja dijela komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta
 7. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu.
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2022. godini
 9. Program utroška turističke pristojbe za 2022. godinu
 10. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2022. godinu
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2022. godini
 12. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
 13. Program utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2022. godini
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
 15. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 16. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste NC98S Put Kostelci i NC99S: Put Kostelci
 17. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste kc.br. 49, k.o. Sadilovac
 18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste NC100.S: Put na brdo Lipovača
 19. Odluka o izradi VIII izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Rakovica
 20. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste KLASA:943-01/21-01/11, URBROJ:2133/16-21-3 („Službeni glasnik Općine Rakovica“, broj 2/21 – godina izdavanja VIII)
 21. Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste NC126.D: Put Korita - Ruja
 22. Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Rakovica
 23. Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju koncesije
 24. Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju povremenog prijevoza učenika i studenata
 25. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, usluga i radova
 26. Program o izmjenama Socijalnog programa općine Rakovica za 2022. godinu
 27. Program poticanja i razvoja poduzetništva na području Općine Rakovica u 2022. godini
 28. Program potpora za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica u 2022. godini
 29. Program potpora primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Rakovica u 2022. godini
 30. Odluka o autotaksi prijevozu
 31. Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Rakovica
 32. Program demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Rakovica za 2022. godinu
 33. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Rakovica za 2022 godinu
 34. Program o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 35. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2022. godinu
 36. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 37. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju mjesta i uvjetima prodaje robe izvan prodavaonica na području Općine Rakovica
 38. Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste
 39. Odluka o mjerama zaštite i očuvanja Značajnog krajobraza Baraćeve špilje
 40. Strategija razvoja pametne Općine Rakovica za razdoblje do 2026.
 41. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste k.č. br. 1520/2
 42. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste k.č. 1520/1, 320/1, 419/10
 43. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste k.č. br 2071/1, 2782, 2076, 2063
 44. Prijedlog Proračuna Općine Rakovica za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
 45. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2023. godinu
 46. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Rakovica za 2023. godinu
 47. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 48. Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2023. godinu
 49. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
 50. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
 51. Program javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2023. godinu
 52. Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2023. godini
 53. Program utroška sredstava - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina Općine Rakovica u 2023. godini
 54. Program financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2023. godini
 55. Program utroška turističke pristojbe za 2023. godinu
 56. Program građenja komunalne infrastrukture Općine Rakovica za 2023. godinu
 57. Godišnji Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Rakovica za 2023. godinu
 58. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu
 59. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
 60. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2022. godinu
 61. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
 62. Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Rakovica u 2022. godini
 63. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2022. godinu
 64. Odluka o izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 65. Odluka o izmjeni i dopuni Programa financiranja izrade Prostornog plana uređenja Općine Rakovica i poboljšanja infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja na području Općine Rakovica u 2022. godini
 66. Odluka o izmjenama i dopunama Programa utroška turističke pristojbe za 2022. godinu
 67. Socijalni Programa Općine Rakovice za 2023. godinu.
 68. Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Rakovica