Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Pitomača

  Kontakt podaci
  Općina Pitomača
  Ljudevita Gaja 26/1, 33405 Pitomača
  OIB: 80888897427
  033 782 840
   opcina@pitomaca.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.


U skladu s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (GDPR), osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe, osim u svrhu prijave na našu web stranicu.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Danijel Petković

Adresa: Ljudevita Gaja 26/1, 33405

Tel.: 033/782-840

E-mail: opcina@pitomaca.hr


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o lokalnim porezima Općine Pitomača
 2. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Pitomača
 3. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Pitomača
 4. II. Izmjene i dopune Proračuna za 2017. godinu
 5. II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - Centar za kulturu Drago Britvić
 6. Odluka o Izmjeni programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području Općine Pitomača u 2017. godini
 7. Odluka o Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2017. godinu
 8. Odluka o II. Izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2017. godinu
 9. II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Dječji vrtić Potočnica
 10. Odluka o II. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača u 2017. godini
 11. Odluka o III. Izmjeni Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača u 2017. godini
 12. III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Dječji vrtić Potočnica
 13. Odluka o II. Izmjeni Programa korištenja sredstava socijalne skrbi na području Općine Pitomača u 2017. godini
 14. II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu – Knjižnica i čitaonica Pitomača
 15. III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu - Centar za kulturu Drago Britvić
 16. Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Pitomača
 17. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Pitomača za 2017. godinu
 18. Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu – Knjižnica i čitaonica Pitomača
 19. Program korištenja sredstava socijalne skrbi na području Općine Pitomača u 2018. godini
 20. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018. godinu
 21. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu
 22. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2018. godinu
 23. Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Centra za kulturu Drago Britvić
 24. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2018. godinu
 25. Prijedlog Proračuna Općine Pitomača za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 26. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 27. Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu – Dječji vrtić Potočnica
 28. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Pitomača za 2018. godinu
 29. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu