Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Grad Imotski

  Kontakt podaci
  Grad Imotski
  Ante Starčevića 23, 21260 Imotski
  OIB: 18919978758
  021 841 125
   ured-gradonacelnika@imotski.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15, 69/22) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Marija Mustapić

Adresa: Ante Starčevića 23, 21260 Imotski

Tel.: 021 841 125

E-mail: ured-gradonacelnika@imotski.hr


Pravni okvir


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o grobljima
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Imotskog
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju ulica i trgova u Gradu Imotskom
 4. Odluka o socijalnoj skrbi
 5. Odluka o naknadi za novorođenu djecu na području Grada Imotskog
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Imotskog
 7. Odluka o izvršenju proračuna Grada Imotskog za 2022. godinu
 8. I. Izmjene Proračuna Grada Imotskog za 2022. godinu
 9. I. Izmjene programa gradnje objekata i uređaja u Gradu Imotskom u 2022. godini
 10. I. Izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 11. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Imotskog
 12. Odluka o dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Imotskog
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Grada Imotskog za 2022. godinu
 14. Javna rasprava o prijedlogu Studije strateške procjene utjecaja na okoliš "Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Grada Imotskog"
 15. Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Imotskog
 16. Program javnih potreba u športu u 2023. godini
 17. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 18. Program o naknadama za novorođenu djecu za 2023. godinu
 19. Program izgradnje poduzetničke zone Imotski
 20. Program javnih potreba u kulturi na području Grada Imotskog u 2023. godini
 21. Proračun Grada Imotskog za 2023. godinu i projekcija plana proračuna za 2024. i 2025. godinu
 22. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Imotskog
 23. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini
 24. Program socijalne skrbi Grada Imotskog za 2023. godinu
 25. Program o školstvu Grada Imotskog za 2023. godinu
 26. Program održavanja športskih objekata na području Grada Imotskog u 2023. godini
 27. Program gradnje objekata i uređaja u 2023. godini
 28. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja u Gradu Imotskom za 2022. godinu
 29. II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini
 30. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima dodjele grobnih mjesta
 31. II. Izmjene Proračuna Grada Imotskog za 2022. godinu
 32. I. Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu