Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Gradec

  Kontakt podaci
  Općina Gradec
  Gradec 134, Hrvatska 10345 Gradec
  OIB: 16296383026
  +385 1 27 97 097
  opcina.gradec@zg.t-com.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Hrvoje Stjepan Hasanović

Adresa: Gradec 134, Hrvatska 10345 Gradec

Tel.: +385 1 27 97 097

E-mail: opcina.gradec@zg.t-com.hr


Pravni okvir

Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Gradec
 2. Odluka o financiranju kupnje svih bilježnica, likovnih mapa za učenike od I.-VIII. razreda i radnih materijala za tehničku kulturu za učenike od V. – VIII. razreda
 3. Odluka o subvencioniranju prijevoza za učenike srednjih škola za školsku godinu 2022./2023
 4. Odluka o oslobađanju roditelja korisnika usluge Dječjeg vrtića „DIN-DON“ Gradec od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za mjesec lipanj 2022. godine
 5. Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2023. godini na području Općine Gradec
 6. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
 7. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023.godinu
 8. Program javnih potreba u sportu na području Općine Gradec u 2023.godini
 9. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023.godinu
 10. Program potreba u dijelu socijalne skrbi na području Općine Gradec u 2023.godini
 11. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Gradec u 2023.godini
 12. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Gradec za 2023. godinu
 13. Program javnih potreba u kulturi na području Općine Gradec u 2023.godini
 14. Plan proračuna Općine Gradec za 2023.godinu
 15. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 16. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Gradec za 2022. godinu