Pretražite općinu ili grad

Savjetovanje za godinu:

Općina Podgora

  Kontakt podaci
  Općina Podgora
  Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora
  OIB: 91632513473
  021 603 953
  opcina.podgora1@st.t-com.hr

SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU


Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon), tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.


Način provedbe savjetovanja s javnošću

Savjetovanje s javnošću, onako kako ga propisuje Zakon provodi se putem Interneta, kako bi se osigurala mogućnost sudjelovanja što šireg kruga zainteresiranih osoba. Savjetovanje s javnošću započinje internetskom objavom nacrta propisa, općeg akta odnosno drugog dokumenta, uz popratni tekst u kojem se navode razlozi donošenja kao i ciljevi koji se žele postići donošenjem te pozivom javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja u određenom roku, s jasno naznačenim rokom trajanja savjetovanja. Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga izrađuje se i objavljuje na internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o savjetovanju s javnošću dostavlja se tijelu koje usvaja ili donosi propis, opći akt ili dokument. Objavljivanje izvješća nužno je radi dvosmjerne komunikacije s javnošću i pružanja povratne informacije, te u konačnici izgradnje povjerenja. 


Trajanje savjetovanja s javnošću

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.


Plan savjetovanja s javnošću

Sukladno Zakonu, Plan savjetovanja s javnošću treba se donijeti za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine i objaviti ga na Internet stranici. O izmjenama plana savjetovanja potrebno je izvijestiti javnost. U slučaju da se neki segment plana mijenja, novi, ažurirani plan objavit će se na internet stranici, sukladno Zakonu.


Poziv zainteresirane javnosti za savjetovanje s javnošću

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostavite upisivanjem komentara, prijedloga i sugestija nakon prijave na našu web stranicu.

Prikupljeni podaci o ispitanicima koji su potrebni za sudjelovanje u savjetovanjima obrađuju se u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR).

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.


Osoba odgovorna za provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnošću:

Ime i prezime: Marijan Knezović, dipl.oec.

Adresa: Andrije Kačića Miošića 2, 21327 Podgora

Tel.: 021/603-952

E-mail:  opcina.podgora2@st.t-com.hr


Pravni okvir 


Savjetovanje u tijeku

Završena Savjetovanja

 1. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
 2. Odluka o rasporedu sredstava članovima Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2018. godinu
 3. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
 4. Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
 5. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara na području Općine Podgora za 2018. godinu
 6. Preventivno-operativni plan zaštite od šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Podgora u 2018. godini
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Podgora
 8. Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Podgora
 9. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2018. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 10. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja Živogošće – Porat (UPU 20b)
 11. Odluka o odvodnji otpadnih voda na području Općine Podgora
 12. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Podgora za razdoblje od 2018. do 2022. godine
 13. Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Podgora za 2018. godinu
 14. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
 15. Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Općini Podgora
 16. Prijedlog Proračuna Općine Podgora za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu
 17. Plan gospodarenja otpadom Općine Podgora za razdoblje od 2017.-2022. godine
 18. Odluka o rasporedu sredstava članovima/ci Općinskog vijeća Općine Podgora iz Proračuna Općine Podgora za 2019. godinu
 19. Program socijalne skrbi Općine Podgora za 2019. godinu
 20. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2019. godini
 21. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu
 22. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Podgora u 2019. godini
 23. Program javnih potreba u sportu Općine Podgora za 2019. godinu
 24. Program javnih potreba u kulturi i religiji Općine Podgora za 2019. godinu
 25. Odluka o komunalnoj naknadi
 26. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Podgora za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 27. Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Podgora za 2018. godinu